Isis tren 100

Bản tuyên bô chỉ đọc trên hệ thông truyên thanh của Trung-quôc rôi cũng được các báo Trung-quôc đăng lại mà không có bản đô đính kèm . Cả thê giời cứ nhìn trên bản đô Trung-quôc cũng như vùng Nam-hải phân định lãnh hải từ 1887 mà cho răng: theo Quôc-tế công pháp thì lãnh hải hâu hêt các nước đêu gôm 12 hải lý, kể từ thêm lục địa. Vụ Trung-quôc tuyên bô lãnh hải 12 hải lý của họ là một sự bình thường. Cái tưởng lâm tai hại đó cho đên nay (11-2001), những người chông đôi vụ nhường đât cho Trung-quôc ở trong nội địa Việt-Nam cũng như hải ngoại chỉ kêt tội vu vơ, không rõ ràng, không chứng cớ vì nguyên do không bản đô nàỵ.

Isis tren 100

isis tren 100

Media:

isis tren 100isis tren 100isis tren 100isis tren 100isis tren 100

http://buy-steroids.org